Křišťálová akademie Preciosa
PRECIOSA, a. s., získala finanční dotaci z ESF, maximální celkové způsobilé výdaje projektu činí 9 968 520,00 Kč. Dotace je poskytnuta na realizaci projektu CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_097/0012872, z Operačního programu Zaměstnanost.
Projekt řeší potřebu dalšího profesního vzdělávání zaměstnanců Preciosy, a. s. Jeho obsahem je série kurzů z podporovaných oblastí vzdělávání: Obecné IT, Měkké a manažerské dovednosti, Technické a jiné odborné vzdělávání, Interní lektor a Účetní, ekonomické a právní kurzy.
Cílem projektu je zvýšit úroveň znalostí, dovedností a zejména klíčových kompetencí pracovníků.
Předpokládané datum ukončení projektu je 30. 6. 2022.

Křišťálová akademie Preciosa