PRECIOSA, a.s. získala finanční dotaci z ESF ve výši 1 599 400,16 Kč z celkově způsobilých nákladů, které činí 1 881 647,25 Kč. Dotace je poskytnuta na realizaci projektu CZ.03.1.52/0.0/0.0/17_079/0009587, z Operačního programu Zaměstnanost.
Cíle celého projektu:
1. zvýšit povědomí o age managementu – přiblížit zaměstnancům možné rozdíly v potřebách, možnostech a preferencích zaměstnanců různých generací v pracovním procesu a v rámci pracovního prostředí (dle plánovaného obsahu projektu se zaměřením na oblast komunikace, vedení lidí a motivace);
2. dle možností přizpůsobit procesy a nástroje (jednotlivých oblastí) řízení lidských zdrojů rozdílným potřebám zaměstnanců (různých generací) a následně předat relevantním zaměstnancům informaci o realizovaných změnách a seznámit je (a pomoci jim) s jejich praktickou aplikací
3. zvýšit spokojenost a motivaci zaměstnanců všech věkových skupin.
Předpokládané datum ukončení projektu je 30. 11. 2020.

Generace PRECIOSA